Δυσλεξία & Φωνολογική Επίγνωση

Το σεμινάριο περιλαμβάνει σε ένα πακέτο, όλα τα webinars για τη φωνολογική επίγνωση, τη δυσλεξία και την καλλιέργεια της φωνολογικής επίγνωσης (Περιεχόμενο & διαστάσεις της φωνολογικής επίγνωσης, Φωνολογική επίγνωση και Ανάγνωση, Φωνολογική επίγνωση & Δυσλεξία, Καλλιέργεια δεξιοτήτων φωνολογικής επίγνωσης).

55
80,00 €
χωρίς ΦΠΑ
Σε Απόθεμα

Στα 7 webinars που περιλαμβάνονται, παρουσιάζεται το περιεχόμενο της φωνολογικής επίγνωσης και οι διαφορετικές διαστάσεις που τη συνθέτουν και η εξέλιξή τους στην ελληνική γλώσσα. Μέσα από την παρουσίαση διαφορετικών ερμηνευτικών μοντέλων, αναδεικνύεται η σημασία της απόκτησης της αναγνωστικής δεξιότητας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σχέση μεταξύ της φωνολογικής επίγνωσης και της αναγνωστικής δεξιότητας, αξιοποιώντας διεθνή και ελληνικά ερευνητικά δεδομένα. Επιπλέον, αναλύεται η έννοια και τα χαρακτηριστικά της δυσλεξίας, με έμφαση στα γλωσσικά χαρακτηριστικά που αποτελούν σημαντικούς δείκτες για την έγκαιρη ανίχνευση της δυσλεξίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο φωνολογικό έλλειμμα καθώς και στην αξιοποίηση της φωνολογικής επίγνωσης τόσο για την έγκαιρη ανίχνευση όσο και για τον σχεδιασμό κατάλληλων παρεμβάσεων υποστήριξης στην ανάγνωση και στη γραφή.

Περιλαμβάνονται 4 αρθρωτά webinars που εισάγουν σταδιακά στη διδασκαλία όλων των δεξιοτήτων φωνολογικής επίγνωσης. Όλες οι δεξιότητες προσεγγίζονται συστηματικά και αναλυτικά, μέσα από την παρουσίαση προφορικών δραστηριοτήτων και παιχνιδιών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στρατηγική του σχεδιασμού ενός κατάλληλου, εξατομικευμένου προγράμματος.

Tο σεμινάριο υλοποιείται εξ ολοκλήρου από απόσταση µέσω της πλατφόρµας µας, δεν απαιτείται φυσική παρουσία και διαρκεί συνολικά, 4 ώρες και 10 λεπτά. Μπορείτε να εντάσσεστε στο σεμινάριο σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και να οργανώσετε την ατομική σας παρακολούθηση. Τα webinars υποστηρίζονται από δραστηριότητες για προαιρετική εξάσκηση, ασύγχρονη ανατροφοδότηση για τις δραστηριότητες και προτεινόμενο υλικό προς μελέτη.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όποιον ενδιαφέρεται για τη διδασκαλία της ανάγνωσης σε παιδιά με δυσλεξία, αναγνωστικές δυσκολίες ή παιδιά προσχολικής αγωγής. Μπορούν να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής όλων των βαθμίδων, λογοπεδικοί κι άλλοι επαγγελματίες που εργάζονται στο χώρο της ειδικής αγωγής καθώς και γονείς.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

55

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν